Definicje podstawowych pojęć z branży reklamowej


4P – Są to składniki Marketing Mix (ang.): product (produkt), price (cena), place (miejsce, dystrybucja), promotion (promocja)

Account Executive – jest to pracownik agencji pracujący z klientem i reprezentujący interesy klienta wewnątrz agencji (terminy, budżet itd.); wolne tłumaczenie nazwy tej funkcji to wykonawca budżetu

Ad copy – to wydrukowany tekst oraz wymowa słów w reklamówce

Advertising – patrz: reklama

Advetorial – to płatne ogłoszenie prasowe wyglądające niemal identycznie jak tekst komercyjny; patrz: infomercial

AIDA skrót od angielskich słów: attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), action (działanie); historyczny model działania reklamy: zwrócić uwagę, zainteresować, wzbudzić pożądanie, pobudzić do działania (np. kupno usługi/sprzedaży)

Ankieta pocztowa – to ankieta rozsyłana do respondentów pocztą

ATL – Above The Line – część budżetu marketingowego przeznaczona na reklamę w mediach

Audience research – patrz: badania widowni/słuchaczy

Backlit – podświetlane wewnętrznie tablice reklamowe o wymiarach 6 x 3 m

Badania Ad-hoc – są to badania dotyczace konkretnego problemu, zlecane przez klienta jednorazowo i będące jego własnością

Badania dnia następnego – jest to metoda polegajaca na przeprowadzeniu pomiaru (wywiadu) na temat wydarzeń dnia poprzedniego, np. obejrzanej reklamy, dokonanych zakupów, słuchanych stacji radiowych, ogladancyh stacji TV itp.

Badania domowe – jedna z metod badania rynku polegająca na przeprowadzaniu wywiadu w domu konsumentaw regularnych odstepach czasu (co tydzień, co miesiąc), w celu określenia jakie produktyu i jak często kupują domownicy

Badania syndykowane – badania powtarzalne, w których powstanie inwestuje firma badawcza; każdy klient może kupić wyniki tych badań (np. panel telemetria)

Badania trackingowe – pomiar powtarzany z ta sama częstotliwością(pomiar systematyczny) na próbach niezależnych

Badania widowni/słuchaczy – proces pomiaru i analizy słuchaczy radia i widowni telewizyjnej; dane uzyskane w ten sposób, wraz z danymi o nakładzie gazet i czasopism, stanowią podstawową informację dla szefa markeingu i agencji reklamowej planujacej zakup mediów

Badania zza biurka – ang. Desk Research – zbieranie istniejących informacji, danych wtórnych; metoda względnie tania i szybka, choć czasem dostarcza informacji nieaktualnych, zbyt ogólnych lub rozmijających się z faktycznym celem badania

Baseline – slogan marketingowy

Beauty shot – patrz: blow-up

Billboard – ogólna nazwa wielkoformatowej tablicy przeznaczonej pod plakaty reklamowe, najczęściej umieszczonej przy drodze lub autostradzie, bardzo często oświetlonej dla zapewnienia odpowiedniej widoczności nocą; standardowe wymiary billboardu to 504×238 cm. oraz: 10×7,5 m 2×3 m, 14,63 x 1,27 m; zobacz też cityboard, citylight i blow-up

Billboard sponsorski – spot telewizyjny lub radiowy sponsora programu lub audycji, zwykle o długości 8 lub 6 sekund

Blind test – blind – ang. ślepy; testowanie samego produktu, bez podawania respondentowi nazwy marki lub producenta

Blow-up – fotografia produktu ukazująca go w znacznym powiększeniu; inne określenie: „beauty shot”

Body copy – główna część materiału tekstowego, w odróżnieniu od hasła (headline), oraz sloganu (zwanego też tagline lub claim) towarzyszącego zazwyczaj nazwie firmy

Brand – patrz: marka

Brand attitude – patrz: postawa wobec marki

Brand awareness – świadomość istnienia marki wśród ogółu konsumentów (lub w grupie docelowej); zdobywaniu i utrwalaniu brand awarness sprzyja odpowiednio dobrana nazwa marketingowa i slogan marketingowy

Brand positioning – patrz: pozycjonowanie marki

Branding – ogół zagadnień dotyczących kreowania i funkcjonowania marek w całokształcie przedsięwzięć marketingowych

Brandowanie – potoczne, często używane przez pracowników marketingu, określenie procesu znakowania środków trwałych firmy (np. wyklejanie logo produktu na samochodach dostawczych) czy POS (np. rozmieszczanie poszczególnych elementów wyposażenia: lodówek, gadgetów itp.)

Brief – uporządkowany spis celów kampanii; Lista zadań, jakie ma spełniać reklama

BTL – Below The Line; działania promocyjne poza mediami, np. wyposażenie POS, sampling, mailing

CAPI computer assigned personal interview (wywiad osobisty wspomagany komputerowo); ankieter prowadzący wywiad wpisuje uzyskane dane bezpośrednio do komputera z pominięciem klasycznej, papierowej ankiety

CATI computer assigned telephone interviewing (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo); proces służący zbieraniu informacji umieszczanych w komputerowej bazie danych, generującej na ich podstawie analizy i raporty

CEO chief executive officer of corporation; szef firmy

Cityboard – wolnostojący, oświetlony nośnik reklamowy o wymiarach 6 x 3 m, ustawiany przy dużych ciągach komunikacyjnych, w najbardziej eksponowanych punktach miasta (nazwa zastrzeżona dla produktu firmy Cityboard Media)

Citylight – panel reklamowy o wymiarach 120 x 180 cm, w którym plakat reklamowy umieszczony jest za szybą, a jego powierzchnia jest podświetlona; wolnostojący lub montowany w wiatach przystankowych

Claim – slogan marketingowy

Comparative advertising – reklama porównawcza

Consumer profile – profil konsumencki

Copyright – prawa autorskie

CPT cost per thousand – koszt dotracia do tysiąca odbiorców reklamy (czytelników, słuchaczy, widzów)

Day-after recall – patrz: badania dnia następnego

Desk research – patrz: badania zza biurka

Efekt demonstracji – dążenie konsumentów do wyróżnienia się na tle innych poprzez zakup i użytkowanie (często manifestacyjne) produktów o prestiżowej marce; odpowiednia nazwa i dobry slogan bardzo pomagają uzyskać pożądaną „moc demonstracyjną” marki; konsekwencją efektu demonstracji (zwłaszcza „w wykonaniu” tzw. liderów opinii rynkowej) jest efekt naśladownictwa u innych konsumentów

Global product – produkt globalny

GRP (Gross Rating Points) – wskaźnik efektywności reklamy, procent przedstawicieli założonej grupy docelowej (np. 1% kobiet w wieku 24-40 lat, mieszkającyh w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i posiadających własną firmę). Jeden punkt GRP równa się jednemu procentowi grupy docelowej. Ilość punktów GRP świadczy o tym, ile procent grupy docelowej ma zobaczyć/zobaczyło reklamę. Ilość GRP może (i to znacznie) przekraczać 100%

Habit buying – patrz: kupowanie nawykowe

Hanger gadżet POS – zazwyczaj lakierowany prostokąt z tektury, przedstawiający duże logo, podwieszany do sufitu

Home audit – badanie domowe

Industrial advertising – reklama przemysłowa

Infoscreen – urządzenie do wyświetlania ruchomych obrazów reklamowych, złożone z kilku ekranów o wymiarach 1,2 x 1,5 m zamontowanych na wolnostojącej konstrukcji nośnej

K-Board – tablica reklamowa montowna na kiosku handlowym; standardowe wymiary: 219 x 162 cm

Konstanse – promocyjne fizycznie postrzegane znaki służące do ustalenia tożsamości marki i utrwalenia jej w świadomości odbiorców (brand awareness); najważniejszym i najtrwalszym k.p. jest nazwa marketingowa; do bardzo istotnych k.p. należą również znak firmowy, slogan marketingowy, kolor

Kupowanie nawykowe – ang. habit buying, kupowanie przez klienta stale produktu tej samej marki, które jest wynikiem raczej braku rozczarowania daną marką, nie oznacza pozytywnego przywiązania do niej

Logo – graficzny znak identyfikacyjny produktu, marki lub firmy

Mail interview – ankieta pocztowa

Mapa preferencji marki – dwuwymiarowy układ współrzędnych, którego osie wyrażają cechy produktu (walory marki) preferowane przez potencjalnych nabywców; m.p.m. służy do określenia miejsca, jakie marka zajmuje (lub powinna docelowo zająć) w świadomości (opinii) konsumentów na tle marek konkurencyjnych ze względu na stopień posiadania preferowanych walorów marki

Marka – nazwa, termin, symbol lub wzór (albo połączenie tych elementów), które mają na celu oznaczenie produktów lub usług jednego sprzedającego lub grupy sprzedających, lub odróżnienie ich od produktów konkurencji

Marketing mix – patrz: 4P

Motywacja nazewnicza – mniej lub bardziej ukryty („demaskowany” przeważnie podświadomie) związek nazwy marketingowej z nazywanym przedmiotem (produktem, usługą, firmą); sensowne uzasadnienie nadania takiej nazwy temu przedmiotowi w określonej sytuacji rynkowej, pozwalające na odczytanie zakodowanego w nazwie komunikatu

Naklejka okienna – ang. window sticker; naklejka pokryta klejem od strony zadruku, tak, aby po naklejeniu na szybę wystawową obraz był widoczny po zewnętrznej stronie witryny

Naming – patrz: nazewnictwo marketingowe

Native speaker – użytkownik rodzimego (pierwszego) języka wykazujący „naturalną” umiejętność wypowiadania, rozumienia i oceniania poprawności nieskończonej ilości zdań i słów w tym języku; zbliżone określenie polskie: kompetentny użytkownik języka

Nazewnictwo marketingowe – ang. naming, nadawanie (dobieranie) i wykorzystywanie nazw i sloganów w celach brandingowo-promocyjnych (strategia i komunikacja marketingowa); o łącznym ujmowaniu nazw i sloganów decyduje zbieżność ich celów i potencjalnych efektów oddziaływania, mimo wyra?nych różnic funkcjonalnych (środki i metody) oraz, na ogół, formalnych

Nazwa aktywna – pasywna, informacyjna – kategorie nazw marketingowych wyodrębnione na podstawie zaangażowania w kształtowanie wizerunku nazywanej marki oraz ze względu na dominację aspektu komunikacyjnego lub emocjonalnego

Nazwa marketingowa – nazwa własna produktu (usługi) bądź firmy, nadana na stałe, w sposób oficjalny i publiczny (rynkowy) w celach brandingowo-promocyjnych; ponieważ nazwa marketingowa konstytuuje markę i stanowi jej główny identyfikator w percepcji ogółu odbiorców, jest ona rynkową nazwa marki (brand name)

Nazwa opisowa sugestywna, symboliczna, skojarzeniowa, arbitralna, sztuczna: rodzaje nazw marketingowych wyróżnione ze względu na odmienny charakter motywacji nazewniczej i sposób przekazywania treści

Off peak – czas antenowy o niskiej słuchalności

Outdoor – reklama zewnętrzna

Pitch letter – list, który ma przyciągnąć uwagę adresata, a więc powinien zacząć się od tzw. grabber, czyli zdania, które ma zaszokować, przykuć uwagę, aby następnie wyjaśnić dlaczego redakcja powinna być zainteresowana daną ofertą

POS Point Of Sail – dosłownie: punkt sprzedaży

Post test – inaczej on air test; badanie reklamy po jej emisji

POSTAR – brytyjski system badawczy, który bada postrzegalność sieci outdoorowych pod względem jakościowym i ilościowym

Postawa wobec marki – ang. brand attitude; względnie trwała struktura opinii i emocji, w której wyraża się określony stosunek konsumenta do danej marki; bardzo duży wpływ na postawę wobec marki mogą mieć jej nazwa i slogan marketingowy, które tę postawę projektują i utrwalają

Pozycjonowanie marki – ang. brand positioning; kreowanie takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej korzystne wyróżnienie oraz zajęcie w świadomości odbiorców rynkowych optymalnej pozycji wśród marek produktów lub firm konkurencyjnych (mapa percepcji rynku)

Prawa autorskie – forma prawnej ochrony nadawanej dziełom plastycznym, literackim, dramatycznym i muzycznym w celu zapobiegania nieupoważnionym przypadkom naśladownictwa

Pre-test inaczej off air-test – badanie reklamy przed jej emisją

Price card – gadżet POS, karta z logo przygotowana specjalnie do wpisania ceny reklamowanego produktu, często w formie zawieszki mocowanej na produkcie (np. nakładanej na szyjkę butelki)

Prime time – czas największej słuchalności lub oglądalności stacji radiowej bądź telewizyjne

Produkt globalny – produkt, którego marka jest znana i promowana na całym świecie

Profil konsumencki – ang. consumer profile; charakterystyka konsumentów danego produktu lub marki, która uwzględnia dane podstawowe: wiek, płeć, wykształcenie, wysokość zarobków, jak i bardziej specjalistyczne: przynależność do subkultur, sposób spędzania czasu wolnego, hobby itp

Reklama – advertising

Reklama business-to-business – zwana też reklamą przemysłową (industrial advertising), reklama skierowana nie do indywidualnego konsumenta, lecz do producentów i usługodawców; najczęściej spotykane jej formy, to reklama w specjalistycznych czasopismach branżowych oraz targi przemysłowe

Reklama porównawcza – reklama produktu polegająca na porównaniu go z produktem konkurencyjnym; wszystkie marki nazywane są po imieniu; powszechnie uważana za nieetyczną, w wielu krajach zakazana

Reklama przemysłowa – patrz: reklama business-to-business

Reklama zewnętrzna inaczej outdoor – reklama na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach reklamowych: billboardach, citylight’ach, słupach ogłoszeniowych, wiatach przystankowych, elektronicznych tablicach Infoscreen itp

Rozciąganie linii – wprowadzanie nowego produktu posiadającego pewne atrybuty, których brak było produktowi już na rynku obecnemu

Rozciąganie marki – zabieg polegajšcy na używaniu znanej już marki w odniesieniu do produktu należącego do zupełnie innej kategorii

Shelf Liner – gadżet POS; plastikowy lub tekturowy pasek umieszczany na krawędzi półki, zazwyczaj zawiera logo produktu i slogan reklamowy

Shelf-Talker – gadżet POS; płaska, tekturowa forma umieszczana na półce zawierająca logo produktu i slogan reklamowy

Slogan marketingowy – ang. claim, baseline; zwięzłe hasło wyrażające względnie stałe (długotrwałe) przesłanie marketingowe dotyczące produktu lub firmy, skierowane do docelowego odbiorcy (klienta); slogan marketingowy występuje w zestawieniu z nazwą marketingową, najczęściej jako jej uzupełnienie; ma bardzo duży wpływ na kształtowanie trwałego wizerunku marki

Slogan reklamowy – hasło streszczające przewodni motyw (komunikat) kampanii promocyjnej produktu (usługi) lub całej firmy; slogan reklamowy jest stosowany na ogół znacznie krócej niż typowy slogan marketingowy oraz ma znacznie mniejszą siłę i rangę „markotwórczą”

Spoof, spoof campaign spoof – ang. naciągać, nabierać kogoś; kampania reklamowa nieistniejącego, fikcyjnego produktu, prowadzona przez jedno tylko medium; jej celem jest zbadanie efektywności tego medium

Spot – ang. dosł. palma; krótka, najczęściej 30-sekundowa, reklama radiowa lub telewizyjna

Storyboard – rysunkowa wersja reklamy telewizyjnej w postaci komiksu (około 10 – 20 ujęć) opatrzonego opisem sytuacji oraz tekstem reklamy (voice over)

Strategia marketingowa – strategia marki, strategia brandingowa; jeden z kilku wariantów ogólnego wykorzystania posiadanych przez firmę marek w strategicznych celach marketingowych; realizacja strategii marketingowej odbywa się za pośrednictwem nazw marketingowych; można wyróżnić strategię marki rodzinnej, indywidualnej i łączonej (grupowej) oraz strategię rozszerzania marki

Techniki projekcyjne – techniki badające nie do końca uświadomione preferencje, potrzeby, przekonania i motywy; najczęściej stosowane techniki projekcyjne to: test niedokończonych zdań, kolaż, personifikacja lub animalizacja

TGI Target Group Index – indeks grup docelowych

Tożsamość marki – inaczej marka zewnętrzna; ang. brand identity; trwałe identyfikowanie danego produktu lub firmy i ich rozróżnianie spośród produktów lub firm innych marek przez odbiorców rynkowych; ustalenie się tożsamości marki umożliwiają konstanse promocyjne; podstawą tożsamości marki jest nazwa marketingowa

Trade mark – znak towarowy

Trucking study – patrz: badania truckingowe

Udział w rynku – ang. market share; określenie, jaki procent ogólnej sprzedaży danego rodzaju produktu przypada na daną markę

Unikatowa propozycja sprzedaży USP – ang. unique selling proposition; istotna dla docelowego odbiorcy cecha (korzyść) wyróżniająca daną markę spośród marek konkurencyjnych; nazwa i slogan marketingowy mogą, a czasem nawet powinny, eksponować USP marki

USP – ang. unique selling proposition; patrz: unikatowa propozycja sprzedaży

Wizerunek marki – ang. brand image, inaczej marka; skomplikowany poznawczo i psychologicznie zespół wyobrażeń, opinii, emocji, skojarzeń dotyczących danego produktu lub firmy (tj. ich indywidualnej marki, a nie ogólnego rodzaju) ukształtowany w świadomości znaczącej liczby potencjalnych klientów; ogromny wpływ na kreowanie (projektowanie) zamierzonego wizerunku marki mogą mieć nazwa i slogan marketingowy

Wobbler – gadżet POS przyczepiany do półki sklepowej, zwisający na plastikowym sprężystym pasku

Znajomość marki – zdolność respondentów do przypomnienia (znajomość spontaniczna) lub wskazania na liście (znajomość wspomagana) nazwy marki

Znak towarowy – ang. trade mark; zmysłowo postrzegane oznaczenie (wyraz, zdanie, rysunek, ornament, forma plastyczna, melodia itp.) służące do odróżniania produktów (lub usług) pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od tego samego bądź podobnego rodzaju produktów (usług) pochodzących z innego przedsiębiorstwa; urzędowo zarejestrowane znaki towarowe oznaczane są symbolem ®


Tagi:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close