Projekty Unijne

Zrealizowaliśmy działania w ramach projektu "Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy NeoBrand Marek Truszkowski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-0102/19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 46 740 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 32 300 PLN