Projekty unijne

NeoBrand Marek Truszkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Internacjonalizacja firmy NeoBrand Marek Truszkowski na rynku niemieckim.

Celem projektu jest przygotowanie do internacjonalizacji firmy NeoBrand Marek Truszkowski na rynku niemieckim.

Dofinansowanie projektu z UE: 410 559,10 PLN

projekt2

Firma NeoBrand Marek Truszkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt „Internacjonalizacja firmy NeoBrand Marek Truszkowski na rynku szwedzkim”.

Celem projektu jest wdrożenie produktów marki NeoBrand na terenie Szwecji.

Dofinansowanie projektu z UE: 161 942,00 PLN

projekt2

NeoBrand Marek Truszkowski otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Program Operacyjny Polska Wschodnia Tytuł projektu: Projekt w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

NeoBRAND Marek Truszkowski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia zakup usługi zewnętrznej w zakresie przeprowadzenia szkolenia językowego (j. angielski – biznesowy) dla pracowników firmy oddelegowanych do obsługi rynku szwedzkiego w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy NeoBRAND MAREK TRUSZKOWSKI na rynku szwedzkim” nr POPW.01.02.00-20-0003/20 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty w terminie do dnia 25.10.2022 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.

Zrealizowaliśmy działania w ramach projektu „Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy NeoBRAND Marek Truszkowski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-0245/20

WARTOŚĆ PROJEKTU: 46 740,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 32 300,00 PLN

NeoBRAND Marek Truszkowski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej w zakresie wyszukania, selekcji i nawiązania kontaktów międzynarodowych z potencjalnymi kontrahentami na rynku niemieckim w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy NeoBRAND Marek Truszkowski na rynku niemieckim” nr POPW.01.02.00-20-0022/19 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.

→ Formularz ofertowo cenowy

 Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Głównym celem jest wdrożenie nowej technologii produkcji elementów podświetlanego oznakowania przestrzennego. Przedsięwzięcie zakłada praktyczne zastosowanie rozwiązań opracowanych Wnioskodawcę.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 543 727,47 PLN,
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 080 609,22 PLN

Realizujemy działania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy NeoBRAND Marek Truszkowski na rynku niemieckim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

POPW.01.02.00-20-0022/19

Celem projektu internacjonalizacji firmy NeoBRAND MAREK TRUSZKOWSKI jest wdrożenie produktów marki NeoBRAND na terenie Niemiec.
Efektem projektu będzie zwiększenie produkcji i sprzedaży, a tym samym zwiększenie przychodów ze sprzedaży eksportowej, poza tym szeroko rozumiany rozwój w oparciu o innowacje i nowoczesne rozwiązania techniczne, a także wzrost rozpoznawalności marki.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 583 494,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: dofinansowanie 410 559,60 PLN

Zrealizowaliśmy działania w ramach projektu „Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy NeoBrand Marek Truszkowski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-0102/19

WARTOŚĆ PROJEKTU: 46 740 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 32 300 PLN

NeoBRAND Marek Truszkowski ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia zakup usługi doradczej dotyczącej wyszukania kontrahentów na rynku szwedzkim w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy NeoBRAND MAREK TRUSZKOWSKI na rynku szwedzkim” nr POPW.01.02.00-20-0003/20 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty w terminie do dnia 25.11.2022 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.